Επενδυτικές Σχέσεις - 23.09.2021

Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε («ΔΕΗ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου €750 εκατ. με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Διεθνής Προσφορά», και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντούτοις προτείνεται να δύναται να ισχύσει ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την επενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς την Εταιρεία.

Με βάση την αρχική ανταπόκριση των επενδυτών (μέσω μιας συνήθους εμπιστευτικής διαδικασίας βολιδοσκόπησης αγοράς/wall-crossing και με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της Εταιρείας), η Εταιρεία έχει λάβει ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης για την πιθανή συναλλαγή. Αυτό έπεται της πρόσφατης επιτυχημένης διεθνούς προσφοράς ομολογιών βιωσιμότητας της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 καθώς και της προγενέστερης διεθνούς προσφοράς ομολογιών που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2021.


Σκεπτικό για την πραγματοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €8,4 δις μέχρι το 2026, με στόχο:

· 9,1GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) η οποία μεταφράζεται σε στόχο EBITDA ύψους €1,7 δις,

· τη διερεύνηση της επιλεκτικής και λελογισμένης επέκτασής της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή,

· την αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.


Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε σήμερα το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2022-2026 και αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της προτάσεως του ΔΣ να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας να αποφασίσει αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 19 Οκτωβρίου 2021. Υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων και των εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών σχετικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη Δημόσια Προσφορά, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

 

Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές αποκλειστικά σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

“Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει την ευκαιρία στη ΔΕΗ να ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κίνηση αυτή η ΔΕΗ θα μπορέσει να επιταχύνει το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα μπορέσει να αξιοποιήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι οριστικές αποφάσεις για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ληφθούν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση.”

 

Αποποίηση Νομικής Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με το νόμο US Securities Act του 1933 («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαίρεσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Εκτός Ελλάδος, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που είναι «ειδικοί επενδυτές», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων») και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί νομίμως η παρούσα ανακοίνωση και κανένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ειδικός Επενδυτής δεν δύναται να ενεργήσει ή να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε πρόσωπα που βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου ή, αν βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου δυνάμει της 2018 Πράξης Αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίσης πρόσωπα που:

(i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει (“Order 2005”),

(ii) πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας και άλλα πρόσωπα προς τα οποία δύναται νομίμως να απευθυνθεί,

εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Order 2005,

(iii) πρόσωπα προς τα οποία δύναται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σχετική με την παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα. Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση ή το περιεχόμενό της.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του εφαρμοστέου δικαίου, περιλαμβανομένου του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/979, και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/980, περιλαμβανομένων σχετικών εφαρμοστικών μέτρων στο σχετικό κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων) και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, περιέχει ή άλλως ισοδυναμεί με προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απόκτησης κινητών αξιών, επενδυτική συμβουλή, γενική επενδυτική σύσταση ή επενδυτική έρευνα για τους σκοπούς της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν προορίζεται να αποτελέσουν ούτε αποτελούν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 58 του Νόμου 4706/2020 ή του Άρθρου 2 στοιχείο (ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 63 του Νόμου 4706/2020. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως το μόνο νομικά δεσμευτικό έγγραφο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»), που θα περιέχει πληροφορίες για την Εταιρεία και τη Δημόσια Προσφορά. Μετά την έγκρισή του από την ΕΚ, το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το νόμο.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών που αφορούν άμεσα τη ΔΕΗ κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form