Επενδυτικές Σχέσεις - 01.11.2021

Ανακοίνωση σχετικά με την προσδιορισμένη αγορά – στόχο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΟΙ «ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


         

Οι Οι Κύριοι Ανάδοχοι «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Alpha Τράπεζα Α.Ε», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και ο Ανάδοχος «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του N. 4514/2018 σχετικά με την διαδικασία έγκρισης προϊόντων και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018, καθώς και του άρθρου 9 της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 1/808/7.2.2018 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης για κατασκευαστές χρηματοπιστωτικών μέσων, ανακοινώνουν ότι, σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με βάση την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας στο πλαίσιο παρασχεθείσας εξουσιοδότησης με την από 19.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ως εξής:

i. Η προσδιορισμένη αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών καταλαμβάνει: επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018 όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στον κίνδυνο, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή αντιστάθμιση κινδύνου.

ii. Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για πελάτες της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form