Επενδυτικές Σχέσεις - 16.11.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Σε συνέχεια της από 12.11.2021 ανακοίνωσής της, η «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις από 29.10.2021 και 04.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες ελήφθησαν δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 19.10.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 11.11.2021, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 382.000.000 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 947.360.000 διαιρούμενο σε 382.000.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 ευρώ η κάθε μία.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form