Επενδυτικές Σχέσεις - 20.11.2021

Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007 (20.11)

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ή Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 18.11.2021 από την εταιρεία “CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.” (CVC SICAV), συνεπεία εταιρικού γεγονότος (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ), στις 16.11.2021, η ελεγχόμενη εμμέσως από αυτήν οντότητα, “Selath Holdings S.à r.l.”, κατείχε άμεσα 38.200.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, η Selath Holdings S.à r.l. κατέχει άμεσα, και εκάστη εκ των λοιπών οντοτήτων που παρατίθενται κατωτέρω κατέχει έμμεσα συνολικά 38.200.000 μετοχές της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ως εξής:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. 10% (έμμεσα)
CVC Capital Partners 2013 PCC 10% (έμμεσα)
CVC MMXII Limited 10% (έμμεσα)
CVC Portfolio Holdings Limited 10% (έμμεσα)
CVC Group Holdings L.P. 10% (έμμεσα)
CVC Capital Partners Fund Holdings Limited 10% (έμμεσα)
CVC Capital Partners Strategic Opportunities II Limited 10% (έμμεσα)
Miletus Holdings Jersey Limited 10% (έμμεσα)
Selath Holdings S.à r.l. 10% (άμεσα)
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form