Επενδυτικές Σχέσεις - 01.11.2021

Ανακοίνωση διάθεσης ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.»

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

Αθήνα, 1.11.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΔΕΗ») κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 ούτε υψηλότερο των €372.000.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγρ. 1, στοιχείο β’ του Νόμου 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»). Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διενεργηθεί χωρίς δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, τα οποία αποκλείστηκαν δυνάμει απόφασης της προαναφερθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι από την 1.11.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά την 1.11.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με (i) τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα των Νέων Μετοχών (η «Δημόσια Προσφορά») με τιμή διάθεσης η οποία δε θα είναι κατώτερη από €8,50 ούτε υψηλότερη από €9,00 ανά Νέα Μετοχή, και (ii) την εισαγωγή του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών) παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα 18 υπό τον τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC OFFERING».


Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία Γεγονός
1 Νοεμβρίου 2021 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
1 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στον ιστότοπο της Εταιρείας, των Κύριων Αναδόχων και του Αναδόχου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α..
1 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο της Εταιρείας.
1 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
2 Νοεμβρίου 2021 Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
4 Νοεμβρίου 2021 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
5 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο της Εταιρείας.
10 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στον ιστότοπο της Εταιρείας.
12 Νοεμβρίου 2021 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.*
12 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στον ιστότοπο της Εταιρείας.
16 Νοεμβρίου 2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

 

*Τελεί υπό την αίρεση της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

To Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 1.11.2021 στην ιστοσελίδα:


Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στην έδρα της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32) και στα κατά τόπους καταστήματα των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της ΔΕΗ, Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων, +30 (210) 5293207 & (210) 5230951.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form