Επενδυτικές Σχέσεις - 01.11.2021

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

Αθήνα, 1.11.2021

Για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. («ΔΕΗ» ή «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστης, που θα εκδοθούν σύμφωνα με την από 29.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με τιμή διάθεσης από €8,50 έως και €9,00 ανά μετοχή σε μετρητά.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ

Κύριοι Ανάδοχοι:

     

Ανάδοχος:

Σύμβουλος Έκδοσης:

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δυνάμει της από 19 Οκτωβρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, μεταξύ άλλων, όπως αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με καταβολή σε μετρητά, κατ’ ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των Ευρώ 575.360.000, με την έκδοση μέχρι και 232.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών και καθορίσει τους ειδικότερους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν της ως άνω εξουσιοδότησής του, στις 29 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των € 322.400.000 ούτε υψηλότερο των € 372.000.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης η οποία δε θα είναι κατώτερη από € 8,50 ούτε υψηλότερη από € 9,00 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών») (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τους κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την 2 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 16:00. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (2 έως και 4 Νοεμβρίου 2021) θα διενεργηθεί και η Ιδιωτική Τοποθέτηση.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει για κάθε μία Νέα Μετοχή εντός του Εύρους Τιμών (η «Τιμή Διάθεσης») θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Joint Global Coordinators), και θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης στις 5 Νοεμβρίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» της ΔΕΗ.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Δημόσια Προσφορά πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Περαιτέρω πληροφορίες για την ΔΕΗ, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο (Prospectus), το οποίο καταρτίστηκε και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Νοεμβρίου 2021 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 1η Νοεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα:


Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στην έδρα της ΔΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32) και στα κατά τόπους καταστήματα των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της ΔΕΗ, Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων +30 (210) 5293207 & (210) 5230951.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Nέων Mετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θα προσδιοριστεί από τη ΔΕΗ και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, η οποία σήμερα εκτιμάται ότι θα είναι η 16η Νοεμβρίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή.

Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να νοείται ως ευνοϊκή γνώμη για τη ΔΕΗ ή τις Νέες Μετοχές που προσφέρονται και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Συστήνεται προς τους δυνητικούς επενδυτές να μελετήσουν το Ενημερωτικό Δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τους δυνητικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης στις Νέες Μετοχές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γενικά στοιχεία

Η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, ήτοι σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές.

Ειδικοί επενδυτές είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντότητες που ορίζονται ως «ειδικοί επενδυτές» κατ’ Άρθρο 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Η κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη Επενδυτή και του Ειδικού Επενδυτή, στην οποία περίπτωση η εγγραφή επενδυτή ως Ειδικού Επενδυτή θα καταχωρείται ως εγγραφή Ιδιώτη Επενδυτή, εξαιρουμένων των εγγραφών μέσω συμμετεχόντων (κατά την έννοια της Ενότητας Ι, Μέρος 1 (92) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) για τον ίδιο συλλογικό λογαριασμό αξιογράφων (omnibus account) και στις δύο κατηγορίες επενδυτών.

Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών στο ότι, εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας τους, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων τους και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφονται, ή αν οποιοσδήποτε αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.

Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών. Η αξία της συμμετοχής για αυτούς τους επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Νέων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Κάθε επενδυτής, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μετόχων της ΔΕΗ, μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής, με ανώτατο όριο εγγραφής το σύνολο των Νέων Μετοχών που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, δηλαδή έως και 150.000.000 μετοχές, στην ανώτατη τιμή του Εύρους Τιμών.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι εγγραφές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή διαπιστωθούν πολλαπλές εγγραφές, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα ενοποιείται και θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Οι επενδυτές που εγγράφονται για Νέες μετοχές δε βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώρηση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη και στο Λογαριασμό Αξιoγράφων τους στο Σ.Α.Τ.

Σημειώνεται ότι, μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ και την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ, η ανάκληση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα είναι πλέον δυνατή για οποιοδήποτε λόγο.

Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές

Οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς και ώρα Ελλάδος 16:00, με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου, καθώς και μέσω των Συμμετεχόντων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τραπεζών).

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που προσέρχονται στα καταστήματα των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου, θα προσκομίζουν το δελτίο ταυτότητας τους ή διαβατήριο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα τους και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους. Εάν δεν τηρούν ήδη λογαριασμό καταθέσεων σε αυτούς θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού σύμφωνα με τις διαδικασίες των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου.

Οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.

Kάθε Ιδιώτης Επενδυτής που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του Μερίδα, είτε από μια ή περισσότερες εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων («ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος από την Τράπεζα Πειραιώς στο σύνολο των αιτήσεων, ώστε κάθε τέτοιος εντολέας να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων. Εφόσον για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις, με παραλήπτη έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Αξιογράφων, τότε η αξία του συνόλου των εγγραφών θα θεωρείται ως ενιαία εγγραφή του Ιδιώτη Επενδυτή.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης, θα επιστρέφεται στον δικαιούχο Ιδιώτη Επενδυτή το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μέσω των Κυρίων Αναδόχων, του Αναδόχου ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφηκε στη Δημόσια Προσφορά. Η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού θα γίνεται άτοκα.

Διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές

Οι εγγραφές των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιούνται από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς και ώρα Ελλάδος 16:00, με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής αποκλειστικά μέσω των Κυρίων Αναδόχων και του Αναδόχου.

Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ειδικών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, εφόσον το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους έχει καταστεί διαθέσιμο στους Κυρίους Αναδόχους και τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Kαθ΄ όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν τις προσφορές τους και κάθε νέα προσφορά θα ακυρώνει τις προηγούμενες.

Την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς όλες οι προσφορές όπως ισχύουν στις 16:00 θα θεωρούνται οριστικές.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που κάθε Ειδικός Επενδυτής δικαιούται να αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό άτοκα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Γενικά Στοιχεία Κατανομής

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών έχει κατ’ αρχάς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως ακολούθως: Ποσοστό 15,0% (που αντιστοιχεί σε 19.500.000 εκ των Νέων Μετοχών, υποθέτοντας ότι θα εκδοθεί ο ελάχιστος αριθμός Νέων Μετοχών, ή σε 22.500.000 εκ των Νέων Μετοχών, υποθέτοντας ότι θα εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών) και ποσοστό 85,0% (που αντιστοιχεί σε 110.500.000 εκ των Νέων Μετοχών, υποθέτοντας ότι θα εκδοθεί ο ελάχιστος αριθμός Νέων Μετοχών, ή σε 127.500.000 εκ των Νέων Μετοχών, υποθέτοντας ότι θα εκδοθεί ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών) έχει κατ’ αρχάς επιμεριστεί στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ δύναται να μεταβάλει αυτήν την κατανομή κατά την κρίση του, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητας Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Νέες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, κατά περίπτωση, στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς, δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο έτερο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Σημειώνεται ότι η Selath Holdings S.à r.l. («ο Cornerstone Επενδυτής»), οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της, συμφώνησε να αποκτήσει, κατά τους όρους της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτής της φύσεως, και η ΔΕΗ συμφώνησε να κατανείμει στον Cornerstone Επενδυτή, Νέες Μετοχές στην τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει ο Cornerstone Επενδυτής τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των € 395,0 εκατ., υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη τιμή του Εύρους Τιμών δεν υπερβαίνει τα € 9,00, έτσι ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να κατέχει τουλάχιστον το 10,0% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της ΔΕΗ.

Τέλος, στις 30 Οκτωβρίου 2021, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») επικοινώνησε στη ΔΕΗ την υποστήριξή της για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να εγγραφεί για την απόκτηση τέτοιου αριθμού Νέων Μετοχών, μέσω της συμμετοχής της στη Διεθνή Προσφορά, που θα έχει ως αποτέλεσμα, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΕΣΥΠ να κατέχει, άμεσα και έμμεσα (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της θυγατρικής της ΕΕΣΥΠ, ΤΑΙΠΕΔ), ποσοστό 34,123% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της ΔΕΗ.

Κατανομή Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά - Κατά Προτεραιότητα Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ

Από τις Νέες Μετοχές που έχουν αρχικώς επιμεριστεί στη Δημόσια Προσφορά, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, θα προσδιορισθεί μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει οι επενδυτές στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικοί Επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της ΔΕΗ σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας στις 2.11.2021 (η «Ημερομηνία Καταγραφής» ή «Record Date») και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στις Νέες Μετοχές που έχουν επιμεριστεί στη Δημόσια Προσφορά, η οποία θα είναι αναλογική του ποσοστού συμμετοχής των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Εντούτοις, Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

Εάν η εγγραφή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ως αυτό έχει κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ο Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής θα δικαιούται Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, οι εγγραφές των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά που τυχόν δεν θα έχουν ικανοποιηθεί θα προστεθούν στις εγγραφές που θα γίνουν από νέους εγγραφόμενους επενδυτές και θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, στον βαθμό που υπάρχουν ακόμα αδιάθετες Νέες Μετοχές.

Εάν οι εγγραφές για Νέες Μετοχές από Ιδιώτες Επενδυτές ή Ειδικούς Επενδυτές υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που θα τους έχει κατανεμηθεί, οι εγγραφές αυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata).

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί στον κατώτερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, συνεπεία αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, προκύπτουν Νέες Μετοχές που παραμένουν εκτός κατανομής, θα κατανεμηθεί από μια επιπλέον Νέα Μετοχή στους επενδυτές που θα έχουν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές το 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά δεν εξαρτάται από τον χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή μέσω του οποίου θα έχουν υποβάλει την αίτηση εγγραφής τους.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιογράφων των δικαιούχων Ιδιωτών Επενδυτών και Ειδικών Επενδυτών. Η καταχώρηση των Νέων Μετοχών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και η ημερομηνία της θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της ΔΕΗ στο Χ.Α., τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Νέων Μετοχών στην Δημόσια Προσφορά παρέχονται στην ενότητα 18 «TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND PUBLIC OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου ενώ το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς περιλαμβάνεται στην ενότητα 19 «ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημαντική Ενημέρωση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με το νόμο US Securities Act του 1933 («Νόμος περί Κινητών Αξιών»), ως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαίρεσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλο εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης χωρίς να θεωρείται ότι είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν φιλοδοξούν να είναι περιεκτικές ή πλήρεις. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή, ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή αμεροληψία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άνευ άλλου τινός από οποιοδήποτε πρόσωπο ή για οποιονδήποτε σκοπό. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή μπορεί να αλλάξουν. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, εκ της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται. Οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές. Πέραν οποιασδήποτε τρέχουσας υποχρέωσης κοινοποίησης ουσιωδών πληροφοριών όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. δεν προτίθεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιεί ή αναθεωρεί δημόσια οποιεσδήποτε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον κατόπιν διανομής της παρούσας, ώστε να αντανακλά τυχόν μελλοντικά γεγονότα, ή περιστάσεις ή άλλως.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form