Επενδυτικές Σχέσεις - 25.06.2019

Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018)

Ανακοίνωση  

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι εγγεγραμμένες δαπάνες, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 ανήλθαν σε € 50 εκατ., σε ενοποιημένη βάση, εκ των οποίων ποσό ύψους € 38 εκατ. καταβλήθηκε εντός του 2018, προς Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:

- Δαπάνη ύψους € 25 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας € 16,1 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2018.
Επίσης καταβλήθηκαν € 18,6 εκατ. εντός του 2018 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.

- Δαπάνη ύψους € 22,2 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2018.

- Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους € 2,7 εκατ. εκ της οποίας Ευρώ 2,6 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2018. Επίσης καταβλήθηκαν € 0,6 εκατ. εντός του 2018 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.

- Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους € 0,1 εκατ. η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2018.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 156 του ν. 4548/2018, στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εταιρειών Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. για το β΄ εξάμηνο του 2018, οι οποίες συστάθηκαν με το ν. 4533/2018, ως ισχύει.


Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form