Επενδυτικές Σχέσεις

Πληροφοριακό Σημείωμα αναφορικά με το Ν.3556/2007

<align=justify></align=justify>
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής "Νόμος"), όπως ισχύει, τις προβλέψεις της απόφασης με αριθμό 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "η Απόφαση"), όπως ισχύει και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "Εγκύκλιος").


Α) ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ:

Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 14 παρ. 2 του Νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση:
(α) κάθε μετόχου εταιρίας, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου οι οποίες έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3,
(β) κάθε μετόχου που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ως άνω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας,
(γ) κάθε προσώπου που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 10 του Νόμου ή συνδυασμό αυτών των περιπτώσεων,
(δ) κάθε προσώπου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα ή μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Νόμου, όπως ισχύει,

να γνωστοποιήσουν τα ως άνω στην εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου άρθρου 11Α του Νόμου, η υποχρέωση ενημέρωσης των άρθρων 9, 10 και 11 του Νόμου, εφαρμόζεται επίσης και σε πρόσωπα, όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, κατά τα προβλεπόμενα στις ως άνω (α), (β) και (γ) περιπτώσεις, αθροιζόμενος με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα κατά το άρθρο 11 του Νόμου, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που αναφέρονται στην (α) περίπτωση.

Η ΔΕΗ για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.dei.gr) το μετοχικό της κεφάλαιο (€ 575.360.000) που διαιρείται σε 232.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,48 η καθεμία που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων.
Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

1) Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11Α του Νόμου, όπως ισχύουν, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια την εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο, που απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου:
(α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
(β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή
(γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου.
Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr)  τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα. Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

2) Σύμφωνα με το, άρθρο 14 παρ. 1 του Νόμου, όπως ισχύει, η ενημέρωση της εταιρείας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ως άνω ορίων και
(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

3) Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο του εκδότη όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(http://www.hcmc.gr/aweb/files/dposlc/files/Έντυπο%20γνωστοποίησης%20σημαντικών%20μεταβολών%20δικαιωμάτων%20ψήφου.pdf) ,
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

(α) όσον αφορά στην Εταιρεία στα γραφεία της, στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, (τηλ. 210 5230951), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007".
Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 5230394 και με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων της Εταιρείας.

(β) όσον αφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα 10562) και απευθύνεται στη "Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών", Τμήμα "Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών" της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007".
Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό 210-3377243 ή στο e-mail: (tr1@cmc.gov.gr). Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν.
Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Γ) ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11, 11Α και 14 του Νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει, μεταξύ άλλων διοικητικών κυρώσεων :
• Σε νομικά πρόσωπα, πρόστιμο ύψους είτε έως 10.000.000,00 ευρώ ή έως το 5% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, είτε έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιορισθούν, όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο,
• Σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιμο έως 2.000.000,00 ευρώ ή έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιορισθούν, όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Εταιρεία/Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (τηλ. 210 5230951 & 210 5293207) ή να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr ), στον οποίο έχουν αναρτηθεί ο Νόμος, η Απόφαση και η Εγκύκλιος.

 

Έντυπο TR_1

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form