Ανθρώπινο Δυναμικό

Υγεία και Ασφάλεια για τους συνεργάτες της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ ΑΕ λαμβάνει μέριμνα για την προστασία των συνεργατών της είτε πρόκειται για επισκέπτες είτε για αναδόχους εργολάβους.

Ιδιαίτερα για το προσωπικό των αναδόχων εργολάβων οι συμβάσεις μαζί τους περιέχουν αυστηρούς όρους για την προστασία του προσωπικού τους οι οποίοι υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ΔΕΗ Α.Ε. εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου των προμηθευτών (υλικών και υπηρεσιών) και των εργολάβων/υπεργολάβων, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και ευρωπαϊκή, τις ισχύουσες διαδικασίες και κανονισμούς και κατά περίπτωση, με επιπρόσθετα νομοθετικά κριτήρια.

Οι υπεργολάβοι επιθεωρούνται από κατάλληλα στελέχη του ΔΕΗ ώστε να επιβεβαιώνεται η ικανότητά τους να εκτελούν τις εργασίες τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με διασφάλιση της Υ&ΑΕ και σύμφωνο με την νομοθεσία.

Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν τα κριτήρια λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών όπως:

  • τη σωστή σειρά εργασιών που πρέπει να ακολουθούνται
  • την επάρκεια του προσωπικού
  • τις κύριες παραμέτρους που πρέπει να βρίσκονται υπό έλεγχο
  • άλλα ζητήματα όπως τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κ.ά.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form