Ανθρώπινο Δυναμικό

Υγεία και Ασφάλεια για τον εργαζόμενο στη ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. αντιμετωπίζει τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει και οι κανόνες ασφάλειας που εφαρμόζει εκφράζονται μέσα από το υφιστάμενο οργανωτικό της σχήμα και τις δραστηριότητές της, όπως:

 • Έχει συσταθεί η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) η οποία χειρίζεται κεντρικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ ΑΕ και έχει τις αρμοδιότητες της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).
 • Λειτουργούν στις Γενικές Διευθύνσεις Υπηρεσιακές Μονάδες για το συντονισμό των μονάδων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
 • Η Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια που εφαρμόζει η ΔΕΗ ΑΕ υποστηρίζεται πανελλαδικά από περίπου 70 Τεχνικούς Ασφάλειας, 35 Ιατρούς Εργασίας και 75 Νοσηλευτές, καθώς και 10 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 3 Ψυχολόγους.
 • Ο ρόλος των Τεχνικών Ασφάλειας είναι αναβαθμισμένος. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αναλάβει θέσεις ιεραρχικής στάθμης Βοηθού Διευθυντή, Τομεάρχη ή Υποτομεάρχη.
 • Λειτουργούν οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ) οι οποίες παρεμβαίνουν εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους στα υπόψη θέματα.
Συνοπτικά, οι δραστηριότητες της ΔΥΑΕ είναι οι εξής:

Άσκηση της Ιατρικής της Εργασίας στη ΔΕΗ

 • Πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών 
 • Περιοδικός προληπτικός έλεγχος 
 • 35 Ιατροί Εργασίας 
 • 19 ιατρεία σε εργασιακούς χώρους 
 • 30 ασθενοφόρα σε εργασιακούς χώρους 
 • Παροχή εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού 

Παροχή και Υποστήριξη Τεχνικών Ασφάλειας

 • Τεχνικοί Ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις 
 • Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση Τεχνικών Ασφάλειας 
 • Παροχή εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού 
 • Μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και διατάξεων 

Μελέτες, προδιαγραφές, οδηγίες

 • Εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 
 • Εκπόνηση Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων 
 • Εκπόνηση μελετών χαρακτηρισμού αποβλήτων 
 • Σύνταξη & επικαιροποίηση προδιαγραφών μέσων ατομικής προστασίας και υλικών ασφαλείας 
 • Σύνταξη & επικαιροποίηση οδηγιών ασφαλείας 

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

 • Διενέργεια μετρήσεων φυσικών παραγόντων 
 • Διενέργεια μετρήσεων χημικών παραγόντων 
 • Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός μετρητικών οργάνων 

Εκπαίδευση Προσωπικού στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 • Σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού 
 • Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό 
 • Δανειστική βιβλιοθήκη, παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΔΕΗ 

Επιθεωρήσεις Υγείας και Ασφάλειας

 • Προγραμματισμός επιθεωρήσεων υγείας και ασφαλείας 
 • Διενέργεια επιθεωρήσεων υγείας και ασφαλείας 
 • Σύνταξη εκθέσεων επιθεωρήσεων 
 • Παρακολούθηση και κοινοποίηση αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων 

Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Εξοπλισμού

 • Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και πυροσβεστικού εξοπλισμού 
 • Χορήγηση σε όλα τα Βασικά Οργανικά Κλιμάκια της Επιχείρησης 
 • Εναρμόνιση των προδιαγραφών με την ισχύουσα νομοθεσία 

Εργατικά ατυχήματα

 • Καταγραφή όλων των ατυχημάτων καθώς και των παρ΄ ολίγο ατυχημάτων, που συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 
 • Ανάλυση αιτιών ατυχημάτων 
 • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης ατυχημάτων 
 • Σύνταξη στατιστικής ανάλυσης ατυχημάτων 

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία

 • Κοινωνική υποστήριξη των μισθωτών και των οικογενειών τους 
 • Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών 
 • Ψυχολογική υποστήριξη εργαζομένων 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form