Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Για την ΔΕΗ Α.Ε. η προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Στρατηγική και Δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

H Στρατηγική της ΔΕΗ για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας (Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και με τον στόχο της εξάλειψης ανασφαλών καταστάσεων για το σύνολο εργαζομένων και τρίτων. Πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας, η ΔΕΗ μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στην προστασία της Υγείας & Ασφάλειας.

Οι άξονες της Στρατηγικής της ΔΕΗ ΑΕ για την Υγεία & Ασφάλεια είναι: 

  • Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
  • Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
  • Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων με την εξάλειψη ανασφαλών καταστάσεων. 
  • Η προαγωγή της εταιρικής κουλτούρας για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.
  • Οι καινοτομίες σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.

Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ), χειρίζεται κεντρικά και συντονίζει τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε συνεργασία με τις Υπηρεσιακές Μονάδες των εταιρειών του Ομίλου. Αποτελεί την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) της ΔΕΗ και παράλληλα είναι αδειοδοτημένη ΕΞΥΠΠ με δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης σε πελάτες, εντός και εκτός του Ομίλου ΔΕΗ.

ΔΥΑΕ συντονίζει το έργο των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφάλειας όλων των μονάδων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα ιατρικής της εργασίας, γραπτής εκτίμησης της επικινδυνότητας, μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων, προμήθειας υλικών ασφάλειας και πυρασφάλειας, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης ατυχημάτων, εκπαίδευσης, παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και επιθεωρήσεων των εργασιακών χώρων. Επίσης είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των Γραφείων Ιατρικής της Εργασίας - Ιατρείων Α΄ Βοηθειών που είναι εγκατεστημένα σε μονάδες της εταιρείας, καθώς και για τις υπηρεσίες κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Επιπλέον έχει αναλάβει τον Ιατρικό Έλεγχο και την παρακολούθηση των απουσιών του προσωπικού λόγω ασθένειας. Τις συγκεκριμένες υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας παρέχει η ΔΥΑΕ και σε πελάτες εκτός ΔΕΗ Α.Ε.

Στους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής και στις Μονάδες των Ορυχείων λειτουργούν 19 πλήρως εξοπλισμένα Ιατρεία Α΄ Βοηθειών, στελεχωμένα με νοσηλευτικό προσωπικό (75 άτομα περίπου) και 25 ασθενοφόρα οχήματα, πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία σε ειδικές περιπτώσεις εξυπηρετούν και τις τοπικές κοινωνίες.

Στις προαναφερόμενες δραστηριότητες Σταθμών και Ορυχείων, εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΥΑΕ έχει εκπονήσει, τεκμηριώσει και θέσει σε εφαρμογή Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για κάθε δραστηριότητά της που αφορά στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση λειτουργικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία σε όλες τις υπηρεσιακές Μονάδες των πελατών της.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form