Default Background Image
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης


Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
  
1.Χρήση του Δικτυακού Τόπου.
Ο Δικτυακός Τόπος www.dei.gr υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., εφεξής ΔΕΗ. Η ΔΕΗ διατηρεί και παρέχει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν  πραγματοποιήσει οποιαδήποτε  επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και η παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο εκλαμβάνεται ως  έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου που ακολουθούν καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί  ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν έχει υπόσταση και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν αποτυπώνεται  εγγράφως και δεν συμπεριληφθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους.

Η χρήση του δικτυακού τόπου της ΔΕΗ  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών ΤΗΣ . προς τους πολίτες.
 
2.Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο.
Η ΔΕΗ ενθαρρύνει τους χρήστες στο να δημιουργούν υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό του Τόπο χωρίς οι χρήστες να υποχρεούνται να ζητούν την άδεια της ΔΕΗ για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, απαγορεύεται  να φορτώνονται σελίδες της ΔΕΗ μέσα σε πλαίσια (iframe) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο. 
 
3.Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις μέσα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι τρίτοι – φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους όσο και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου της ΔΕΗ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το δικτυακό τόπο της ΔΕΗ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Επίσης, η ΔΕΗ δεν εγγυάται ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα  στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.
 
4.Προστασία από Ιούς.
Στη ΔΕΗ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον Δικτυακό Τόπο καθώς και προστασίας από ιούς των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν. Η ΔΕΗ δε φέρει και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται  στους χρήστες – κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο- να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό (Antivirus).  
 
5.Αποποίηση Ευθύνης.
Όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται  στο  Δικτυακό Τόπο της ΔΕΗ, αναδημοσιεύονται κατόπιν  συνεννόησης  με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιχείρησης. Η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, η ΔΕΗ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η ΔΕΗ δε φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου.

Η ΔΕΗ δεν εγγυάται για την απρόσκοπτη και χωρίς λάθη  των λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου καθώς και του περιεχόμενου του και ότι οι τυχόν ατέλειες που δύναται να προκύψουν θα διορθώνονται. Επιπλέον δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν το υλικό και τις λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου δεν περιέχουν ιούς. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.
 
6.Δεδομένα Χρηστών.
Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει ηΔΕΗ μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε αποστέλλονται κατά περίπτωση από τους διάφορους χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα στους Νόμους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Πιο συγκριμένα, δια του παρόντος δικτυακού τόπου η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία-δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Ως στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να προσδιοριστεί η ταυτότητα ή για επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες. Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί  ρητά να διαθέτει τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία, όπου αυτό απαιτείται. Η ΔΕΗ. μπορεί  να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να αποστέλλει ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Η ΔΕΗ.  δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η ΔΕΗ. δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων, και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η ΔΕΗ για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες. Κάθε χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου της ΔΕΗ στο info@dei.com.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

7.Cookies
Δια του παρόντος Δικτυακού τόπου επιτρέπεται η συγκέντρωση μη προσωπικών δεδομένων-στοιχείων αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). 

Τι είναι τα coookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο. 

Μέσω των cookies δεν αποκτάται πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη. Επιπλέον, τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη/επισκέπτη και δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται;

Η ΔΕΗ Α.Ε., στον διαδικτυακό της τόπο www.dei.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

• Για να κάνει track τις κινήσεις και προτιμήσεις του χρήστη μέσα στη σελίδα (Google).

• Για τους σκοπούς της σωστής ανάλυσης επισκεψιμότητας του website στο Google Analytics, τα cookies κρατάνε πληροφορίες για: το domain, τη μοναδικότητα των χρηστών, τον αριθμό, την ώρα και την ημερομηνία προηγούμενων επισκέψεων, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, τις επιλογές του χρήστη ανά επίσκεψη. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, βελτιώνοντας την διαδικτυακή εμπειρία των χρηστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην ιστοσελίδα μας.

• Για να σημειώνει ότι ο χρήστης αποδέχτηκε την προειδοποίηση περί cookies. 

• Κρατάει την πληροφορία ότι ο χρήστης αποδέχτηκε την χρήση cookies ώστε να μην εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα δεύτερη φορά (στον ίδιο browser και εφόσον δεν έχει διαγράψει τα cookies στον browser αυτό).

• Για να σημειώνει τη γλώσσα προτίμησης του χρήστη.

• Ο χρήστης του website έχει την επιλογή δύο γλωσσών, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή αυτή αποθηκεύεται σε ένα cookie για να εμφανίζεται στο χρήστη το περιεχόμενο στην κατάλληλη (επιλεγμένη) γλώσσα.

• Για να σημειώνει το session του χρήστη.

• Κρατάει το κλειδί (μοναδικό) του session που δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την πρώτη επίσκεψη στη σελίδα.  

• Για να κάνει track τον χρήστη για λογαριασμό του AddThis Social Network plugin.

• Κρατάει πληροφορίες για τον τύπο του browser, τη γλώσσα του browser, ώρα και ημερομηνία επίσκεψης του website, αν ο χρήστης επισκέφτηκε το website κατόπιν επίσκεψης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις/απενεργοποιήσετε τα cookies
Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα  να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) με  τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση (Do Not Track). Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων αποκλείσει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ δε φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
 
8.Δεδομένα Δημόσιων Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων.
Ο δικτυακός τόπος της ΔΕΗ δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη εκάστοτε διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από τη ΔΕΗ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Η ΔΕΗ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία αυτό οδηγείται θα διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό το δικτυακό τόπο. Η ΔΕΗ  καθορίζει τους ειδικότερους όρους της συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στη ΔΕΗ.
 
9.Διαδραστικές Υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της παροχής διαδραστικών υπηρεσιών, η ΔΕΗ  δύναται να παρέχει την υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων (message boards / fora), παρέχοντας στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή/ καταχώριση γραπτών μηνυμάτων. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και δεν επιτρέπεται  να προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις και να εκθέτει ή/και να δημοσιοποιεί κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί  κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες – στα εν λόγω μηνύματα/ χώρους – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΔΕΗ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στη ΔΕΗ.

Επίσης, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης εντύπων επικοινωνίας, πινάκων ανακοινώσεων και περιοχών αλληλεπίδρασης ( interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ΔΕΗ δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΔΕΗ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στη ΔΕΗ.
 
10.Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών
.
Μετά την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση  το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου καθώς και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το παρόν κείμενο αναφορικά με την εκάστοτε προσθήκη ή τροποποίηση.
 
11.Προτάσεις – Σχόλια.
Ο Δικτυακός Τόπος της ΔΕΗ αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές τη χρηστικότητα, τη διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, γίνονται δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν σχόλια και προτάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιεχόμενου του Δικτυακού Τόπου και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα επικοινωνία.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Έρευνα Ανάλυσης Ουσιωδών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ

E-bill & E-pay

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.