Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Επεξήγηση Σημείωσης 2 επί των πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών του εννεαμήνου 2007

Επεξήγηση Σημείωσης 2 επί των πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών του εννεαμήνου 2007


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι για επεξηγηματικούς λόγους, η Σημείωση 2 επί των πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών του εννεαμήνου 2007 του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου

2. Εντός του 2006, η Μητρική Εταιρεία αναγνώρισε συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς το προσωπικό της, για τις οποίες, στο παρελθόν, δεν είχε αναγνωρίσει ως υποχρέωση στις οικονομικές της καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, η Μητρική Εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει σε αναμόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων της σε σχέση με αυτά τα οποία είχε στο παρελθόν δημοσιοποιήσει για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς επίσης και για τα κέρδη, προ και μετά φόρων. Η επίδραση των προσαρμογών αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου έχει ως εξής:

 

 

30.09.2006

31.12.2005

 

Μείωση ιδίων κεφαλαίων

 

(44.631)

 

(43.630)

Μείωση κερδών προ φόρων λόγω αναγνώρισης υποχρέωσης προς το προσωπικό

(1.334)

-

Μείωση κερδών μετά από φόρους

(1.001)

-

 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες της Μητρικής Εταιρείας

2. Εντός του 2006, η Μητρική Εταιρεία αναγνώρισε συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς το προσωπικό της, για τις οποίες, στο παρελθόν, δεν είχε αναγνωρίσει ως υποχρέωση στις οικονομικές της καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα, η Μητρική Εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει σε αναμόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων της σε σχέση με αυτά τα οποία είχε στο παρελθόν δημοσιοποιήσει για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς επίσης και για τα κέρδη, προ και μετά φόρων. Η επίδραση των προσαρμογών αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας έχει ως εξής:

 

30.09.2006

31.12.2005

 

Μείωση ιδίων κεφαλαίων

 

(44.631)

 

(43.630)

Μείωση κερδών προ φόρων λόγω αναγνώρισης υποχρέωσης προς το προσωπικό

(1.334)

-

Μείωση κερδών μετά από φόρους

(1.001)

-

Στις 21 Νοεμβρίου 2006 και στις 19 Δεκεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας, αποφάσισε να προχωρήσει σε απόσχιση κλάδου ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους σταθμούς παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, γεωθερμικά και μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, λειτουργούντα ή υπό κατασκευή) και να μεταφέρει τη κυριότητά τους στην κατά 100% θυγατρική της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., με αντάλλαγμα μετοχές μέσω ισόποσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής, με ημερομηνία απόσχισης την 1η Ιανουαρίου 2007. Η μείωση κερδών προ φόρων λόγω απόσχισης κλάδου για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006 ανέρχεται σε Ευρώ 228.


Αθήνα 13-12-2007

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.