Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διευκρίνιση επί των Οικονομικών Καταστάσεων του Εννεαμήνου 2006

Διευκρίνιση επί των Οικονομικών Καταστάσεων του Εννεαμήνου 2006


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ διευκρινίζει ότι, στη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων του εννεαμήνου 2006, τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) των συγκριτικών στοιχείων του εννεαμήνου 2005, διαφέρουν από αυτά που είχαν προηγούμενα δημοσιευθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου 2005 κατά το ποσό των 12.043 χιλ. €. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους δύο λόγους:
1. Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της Διερμηνείας 1 "Μεταβολές σε Υφιστάμενες Υποχρεώσεις Θέσης εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Συναφείς Υποχρεώσεις" τροποποίησε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου 2005 επιβαρύνοντας τα κέρδη προ φόρων της εν λόγω περιόδου κατά 462 χιλ. €, εκ των οποίων ποσό 705 χιλ. € επιβάρυνε τα χρηματοοικονομικά έξοδα και ποσό 243 χιλ. € μείωσε τις δαπάνες του αναλωθέντος λιγνίτη. Συνεπώς ποσό 243 χιλ. € επηρέασε τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2005.
2. Ταυτόχρονα η Εταιρεία από τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 και εφεξής άλλαξε τον τρόπο παρουσίασης της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως μη διαχωρίζοντας τα αποτελέσματά της σε λειτουργικά και μη λειτουργικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ποσά τα οποία αφορούσαν μη λειτουργικά έσοδα και έξοδα και τα οποία δεν είχαν επηρεάσει τον τρόπο υπολογισμού των Κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων περιόδων προ του κλεισίματος της χρήσης 2005, να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων από το κλείσιμο της χρήσης 2005 και εφεξής. Ειδικότερα, στη Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων του εννεαμήνου 2006 η συγκριτική στήλη του εννεαμήνου 2005 των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων έχει επηρεαστεί με ποσό 11.800 χιλ. € που αφορά έσοδα τα οποία κατά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων του εννεαμήνου 2005 είχαν καταταγεί στα μη λειτουργικά έσοδα και δεν είχαν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του εν λόγω οικονομικού μεγέθους.

Αθήνα 5-2-2007

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.