Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας

Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας


Δ Η Μ Ο Σ Ι Α   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Α. Ε.Aνακοινώνουμε τις τροποποιήσεις στα άρθρα 5,10,11,19,24,32,37,38 και 39 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση από την τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 24-5-2006.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

ΑΡΘΡΟ 5

Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού τίθεται η λέξη "αρχικό" μετά τη λέξη "Το" και διαγράφεται η τελευταία περίοδος της ίδιας παραγράφου.

Κατόπιν τούτου η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:
"Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. ανερχόταν σε διακόσια είκοσι δισεκατομμύρια (220.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ήταν πλήρως καταβεβλημένο από το Ελληνικό Δημόσιο".

ΑΡΘΡΟ 10

1. Διαγράφεται το εδάφιο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 10
2. Στο τέλος του εδαφίου (ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Καταστατικού προστίθενται οι λέξεις: "μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 (α) του Καταστατικού".

Κατόπιν τούτου το εδάφιο (ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:
"Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Δ.Σ. μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2(α) του Καταστατικού".

ΑΡΘΡΟ 11

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού και μετά τις λέξεις "απαιτούν συλλογική ενέργεια" προστίθενται οι λέξεις: "ή εμπίπτουν στην σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου".

Κατόπιν τούτου η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:
" Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στην σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου σε ημεδαπά η αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα".


ΑΡΘΡΟ 19

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 19 προστίθεται το εξής εδάφιο :
"Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει Γενικός Διευθυντής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την προσωρινή άσκηση καθηκόντων του ελλείποντος Γενικού Διευθυντή σε άλλο Γενικό Διευθυντή".

Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 τροποποιείται ως εξής:
"Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, που συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο και τους Γενικούς Διευθυντές της Επιχείρησης πλην εκείνων που έχουν την ευθύνη των θεμάτων του Συστήματος Μεταφοράς και του διασυνδεδεμένου με αυτό Δίκτυο Διανομής. Οι Γενικοί Διευθυντές, λειτουργούντες είτε υπό την ιδιότητά τους αυτή, είτε ως μέλη του Συμβουλίου Διεύθυνσης, έχουν την ευθύνη και αρμοδιότητα για το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., για την εκτέλεση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου στους τομείς ευθύνης των, παρακολουθούν την απόδοση των μονάδων της εταιρείας και λαμβάνουν αποφάσεις για προμήθειες ή αναθέσεις έργων εντός των ορίων αρμοδιότητας που τους εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, έπειτα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου".


ΑΡΘΡΟ 24

Οι παράγραφοι 1,3 και 4 του άρθρου 24 τροποποιούνται και αναδιατυπώνονται ως εξής:
1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι δέσμευσαν τις μετοχές τους και κατέθεσαν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της εταιρείας.
3. Οι αποδείξεις δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.


ΑΡΘΡΟ 32

Στο τέλος της παραγράφου 3 τίθενται οι λέξεις: "όπως τροποποιημένο ισχύει"

Κατόπιν τούτου η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Καταστατικού τροποποιείται ως εξής:
" Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) Την έκθεση διαχείρισης,
β) τον ισολογισμό
γ) το λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως",
δ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
ε) το προσάρτημα.
Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της υποχρεούται να εφαρμόζει παραλλήλως προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄286) "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις", όπως τροποποιημένο ισχύει".


ΑΡΘΡΟ 37
Διαγράφεται

ΑΡΘΡΟ 38
Διαγράφεται

ΑΡΘΡΟ 39

Το άρθρο 39 αναριθμείται σε 37, διαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 3 αυτού και οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.