Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Αρθούρου Ζερβού στο Συνέδριο "ATHENS ENERGY FORUM 2013"

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Αρθούρου Ζερβού στο Συνέδριο "ATHENS ENERGY FORUM 2013"


ΟΜΙΛΙΑ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ

 ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ATHENS ENERGY FORUM 2013 – ENERGY OUTLOOK IN SOUTHEASTERN EUROPE AND THE EASTERN MEDITERRANEAN»

 Τίτλος: Restructuring the Greek Electricity Market:
Challenges & Opportunities of electricity market and distribution

 Hotel Grand Bretagne, Αθήνα
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, 12.00
Embargoed: 24/02/13 – 12.00

 Κυρίες και Κύριοι,

θα ήθελα να ευχαριστήσω  την International Herald Tribune για την πρόσκληση αλλά και όλους όσους εργάσθηκαν για την επιτυχημένη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Ο εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί προαπαιτούμενο, προκειμένου ο τομέας της ενέργειας να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας για τη χώρα με τους καταναλωτές να επωφελούνται σημαντικά από τη διαδικασία αυτή.

Η ΔΕΗ –με αποδεδειγμένη επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και κοινωνική προσφορά-  έχει καταθέσει  στους αρμόδιους φορείς συγκεκριμένες προτάσεις για την αναδιοργάνωση με στόχο τη δημιουργία μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η οποία:

·        Θα λειτουργεί με διαφάνεια και προβλεψιμότητα, προκειμένου να είναι ελκυστική για νέες επενδύσεις όταν και όπου αυτές χρειάζονται.

·        Θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας και

·        Θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμου της χώρας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προσαρμοσθεί στο ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο - το ονομαζόμενο target model, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του «υποχρεωτικού pool» από «διμερείς συμβάσεις παραγωγών και προμηθευτών» αλλά και από το «χρηματιστήριο ενέργειας». 

Στα πλαίσια της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, η σημαντικότερη αλλαγή που πρότεινε η ΡΑΕ όσον αφορά τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υλοποίηση δημοπρασιών για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από το χαρτοφυλάκιο λιγνιτικών μονάδων παραγωγής  της ΔΕΗ προς Τρίτους, με υποχρέωση αυτών να διαθέτουν την ενέργεια σε πελάτες λιανικής.

Σκοπός είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και να αποκτήσουν και οι Τρίτοι Ηλεκτροπαραγωγοί, που κατέχουν μόνο μονάδες φυσικού αερίου, μίγμα ηλεκτροπαραγωγής αντίστοιχο με εκείνο της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει τη διάθεση ενέργειας από το χαρτοφυλάκιο λιγνιτικής παραγωγής της προς τρίτους, με τις εξής προϋποθέσεις:

·        Πρώτον - αυτή η ενέργεια να διοχετεύεται προς τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα προς ένα όσο το δυνατό πιο τυπικό μίγμα τελικών καταναλωτών Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, ανάλογο με αυτό της ΔΕΗ,

·        και –δεύτερον- να υπάρχει ένα μίνιμουμ στην τιμή δημοπράτησης  της ενέργειας, το οποίο θα πρέπει να αντανακλά το πλήρες κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνιτικές μονάδες, συν ένα εύλογο - για τη δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής - κέρδος.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που πρότεινε η ΡΑΕ, όσον αφορά τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους και η ταυτόχρονη αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Στη ΔΕΗ υποστηρίζουμε πως οι δύο παραπάνω μηχανισμοί βρίσκονται εκτός ελεύθερης αγοράς  , υπό την έννοια ότι διαμορφώνουν την χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας με διοικητικά οριζόμενο τρόπο και όχι μέσα από την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θεσμοθετήθηκε για να βοηθήσει οικονομικά τις νέες επενδύσεις Τρίτων ηλεκτροπαραγωγών. Στην πραγματικότητα όμως, κατέληξε να γίνεται κατάχρηση αυτού του μηχανισμού, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής και του εμπορικού ισοζυγίου της Χώρας, μέσω της άσκοπης κατανάλωσης εισαγόμενου φυσικού αερίου εις βάρος εγχώριων ενεργειακών πόρων.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει την άμεση και πλήρη κατάργησή του μηχανισμού, διότι εισάγει πολλαπλές στρεβλώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να έχει καταργηθεί πλήρως το αργότερο ως την υλοποίηση των δημοπρασιών λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, ειδάλλως θα πρόκειται για διπλή επιδότηση των Τρίτων εις βάρος της ΔΕΗ.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος, η ΔΕΗ υποστηρίζει την αναπροσαρμογή του τιμήματος, η οποία όμως θα πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις μονάδες ανεξαρτήτως καυσίμου (π.χ. λιγνιτικές, φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικές), εφόσον όλες οι μονάδες παρέχουν ισχύ στο Σύστημα.

Από την άλλη πλευρά, η αμοιβή ευέλικτων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (δηλαδή μονάδων που μπορούν γρήγορα να αυξομειώνουν ισχύ και να έχουν συχνές εναύσεις και σβέσεις) θα πρέπει να γίνεται μέσω της θεσμοθέτησης «αγοράς εφεδρειών ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και όχι μέσω του μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος.

Όσον αφορά τη λιανική αγορά, συμφωνούμε απόλυτα με τις  προτάσεις της ΡΑΕ για:

·        την πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων – με την προυπόθεση πως θα υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,

·        την κατάργηση τυχόν σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ τιμολογίων,

·        την ελάφρυνση της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων από την υπερβολική φορολόγηση, καθώς και την

·        πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (όπως είναι το τέλος ΕΡΤ, δημοτικά τέλη κλπ).

Είναι ξεκάθαρο, ότι η σύνδεση λιανικής και χονδρεμπορικής αγοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και των δύο αγορών και για την άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων, εφόσον πρακτικά οι δύο αγορές αποτελούν μια ενιαία και συνεχόμενη οικονομική οντότητα που ονομάζεται «Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Κυρίες και κύριοι,

Τα τελευταία τρία χρόνια – και μάλιστα μέσα σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες - στην προσπάθεια μας για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, υλοποιήσαμε μια σειρά από σημαντικές ενέργειες παρέχοντας παράλληλα και ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, όπως:

·        πολύ σημαντική μείωση του κόστους μας – πιστεύουμε τη μεγαλύτερη που έγινε από οποιονδήποτε άλλο φορέα στην Ελλάδα,

 ·        επιτυχημένη απόσχιση των Δικτύων – άσκηση δυσκολότατη, με πολύ θετικά αποτελέσματα, 

·        συνολικές επενδύσεις ύψους 3 δισ. Ευρώ - οι μεγαλύτερες που υλοποιήθηκαν την τριετία αυτή στην Ελλάδα, 

·        ενώ παράλληλα σταθήκαμε κοντά στους πελάτες μας που δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση, παρέχοντας άνω από 400.000 διευκολύνσεις κατά το 2011 και περισσότερες από 700.000 κατά το 2012.  

Με τις ενέργειες μας αυτές, αλλά και άλλες πολιτικές μας,  συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας  υγιούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορέσει, στις  ιδιαίτερα δύσκολες σημερινές συνθήκες, να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Σας Ευχαριστώ

Κατεβάστε το αρχείο pdf

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.