ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Επεξήγηση Λογαριασμού

Επεξήγηση Λογαριασμού


Κάντε κλικ για μεγέθυνση της εικόνας                                                       ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


1. Διεύθυνση Καταστήματος ΔΕΗ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητό σας

2. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πληροφορίες: για παροχή πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας
Βλάβες: για προβλήματα ηλεκτροδότησης (βλάβες)
Καταμέτρηση: για θέματα καταμέτρησης της παροχής σας.

3. Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: Είναι απαραίτητος για την εξόφληση του λογαριασμού μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, phone-banking και e-banking.

4. Συνολικό ποσό πληρωμής: Το άθροισμα όλων των χρεώσεων που γίνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, καθώς επίσης τυχόν ανεξόφλητο προηγούμενο ποσό.

5. Είδος χορηγούμενου τιμολογίου (π.χ. Γ1-Οικιακό χωρίς Χρονοχρέωση, Γ1Ν-Οικιακό με Χρονοχρέωση, Γ21-Γενικό Ενεργειακό/Εμπορικό κλπ) σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στην κατηγορία «Τιμολόγια».

6. Περίοδος κατανάλωσης για την οποία χρεώνεστε στον παρόντα λογαριασμό. Από κάτω εμφανίζεται ο ακριβής αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης.

7. Το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης.

8. Αύξων αριθμός (α/α) λογαριασμού και ημερομηνία έκδοσής του. Αποτελούν στοιχεία φορολογικού παραστατικού.

9. Το ποσό της προκαταβολής που έχετε καταβάλει κατά την υπογραφή του συμβολαίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου όταν πρόκειται για μονοφασική παροχή ή με βάση τη Συμφωνημένη Ισχύ όταν πρόκειται για τριφασική παροχή.

Η προκαταβολή καταβάλλεται για κάλυψη μέρους της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον πελάτη και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία εξόφλησης κλπ, εισπράττεται πολύ αργότερα από τη χρονική περίοδο που πραγματικά καταναλώνεται. Το ποσό της προκαταβολής έναντι κατανάλωσης επιδιώκεται να είναι περίπου ίσο με την αξία του ρεύματος που πιθανολογείται ότι θα καταναλώνει ο πελάτης μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών.

Το ποσό της προκαταβολής, σας επιστρέφεται άτοκα (συμψηφίζεται) στον τελικό λογαριασμό που λαμβάνετε όταν διακόψετε το συμβόλαιο προμήθειας ρεύματος με τη ΔΕΗ.

10. Είδος λογαριασμού :

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ :
λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ.
ΕΝΑΝΤΙ : λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.

11. Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου πελάτη και διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι λογαριασμοί. Σε περίπτωση που κάνετε εσείς χρήση του υπόψη ακινήτου, αλλά ο λογαριασμός ρεύματος δεν είναι στο όνομά σας, μπορείτε εύκολα με την προσκόμιση της ταυτότητά σας να υπογράψετε νέο συμβόλαιο στο όνομά σας σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία «Αλλαγή Ονόματος/Επωνυμίας στο λογαριασμό».

12. Διεύθυνση του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή.

13. Ο αριθμός παροχής είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, σε κάθε επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γνωρίζετε τον Αριθμό Παροχής που αναφέρεστε.

14. Απεικονίζονται συνοπτικά όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού σας.

15. Στο πεδίο αυτό γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, περιλαμβάνει δηλαδή το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται στον Εκκαθαριστικό λογαριασμό, γι’ αυτό στον Έναντι λογαριασμό, το υπόψη πεδίο είναι κενό. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο τιμολόγησης και τα τιμολόγια της ΔΕΗ, μπορείτε να ανατρέξετε στην κατηγορία «Τιμολόγια».

16. Ανάλυση των χρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Ελληνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει (ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογίου). Οι χρεώσεις αυτές αφορούν: α) στη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς & Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους Έναντι.

17. Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι που χρεώθηκε/πιστώθηκε:

18. Εμφανίζονται όλες οι λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της τιμολόγησης της καταναλωθείσας ενέργειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος, όπως:

Α) ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

β) ποσά στρογγυλοποιήσεων

γ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.)

Β) ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

α) «ΕΦΚ (Ν.3336/05)»: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης

β) «ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92)»: Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.


19. Τελικό ποσό με ΦΠΑ που πληρώνετε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ χρεώνεται για τον ΕΦΚ. Δεν χρεώνεται ΦΠΑ για το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰ και τις στρογγυλοποιήσεις.


20. Χρεώσεις υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ). Τα υπέρ Δήμου ποσά υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.

Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως:

α) Για ΔΤ, ΔΦ :
    (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
                                               365 ημέρες

β) Για ΤΑΠ :
    (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)
                                                365 ημέρες


γ) Για ΝΕΡΙΤ :

    ετήσια χρέωση ΝΕΡΙΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού
                                  365 ημέρες


21. Στον υπόψη πίνακα εμφανίζονται:

α) οι ενδείξεις του/των μετρητών και το σύνολο της κατανάλωσης.

β) Συντελεστής Μετασχηματισμού: Είναι ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση που κατέγραψε ο μετρητής σας, προκειμένου να υπολογιστεί η πραγματική κατανάλωσή σας. Αν για παράδειγμα ο συντελεστής αυτός είναι 40 και η καταγεγραμμένη κατανάλωση 100, αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα που αφορά ο λογαριασμός καταναλώθηκαν 4.000 kWh (=40X100). Αφορά στις παροχές με συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη από 85 kVA. 

γ) Συντελεστής ισχύος (συνφ): Υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

δ) Χρεωστέα Ζήτηση (KW): Υπολογίζεται στις παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 25 kVA και δηλώνει το μέγιστο της ζητούμενης ισχύος στην περίοδο που αφορά ο λογαριασμός.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phoneΚατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ