Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα εταιρείας

Ταυτότητα εταιρείας


Έδρα της Εταιρείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30
104 32 ΑΘΗΝΑ


Δραστηριότητα της Εταιρείας


 

Η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
∆ιαθέτει µια µεγάλη υποδοµή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 61,4% της εγκατεστηµένης ισχύος των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συµπεριλαµβάνοντας στο ενεργειακό της µείγµα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθµούς, καθώς και σταθµούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που το 1982 εγκατέστησε ΑΠΕ, δραστηριοποιείται σήμερα μέσω της θυγατρικής της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά.

Το 2016 η ∆ΕΗ παρήγαγε 30,3 TWh οι οποίες µαζί µε τις 2 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 54,5% της συνολικής ζήτησης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (49,3%), πετρέλαιο (15,3%), φυσικό αέριο (18,5%), ύδατα (16%) και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (0,9%).
Οι περίπου 7,3 εκατοµµύρια πελάτες της ∆ΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2016 το 91,9% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που δόθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα.
Στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεµένα τα νησιά του Ιονίου καθώς και ορισµένα νησιά του Αιγαίου και µαζί µε το Σύστηµα αυτό αποτελούν το «∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα».
Στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, περίπου το ένα τρίτο της παραγωγικής ισχύος είναι συγκεντρωµένο στο βορειοδυτικό τµήµα της χώρας, κοντά στα µεγάλα λιγνιτωρυχεία, τα οποία αποτελούν κύρια πηγή καυσίµου. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν δύο νέες, υπερσύγχρονες, µονάδες φυσικού αερίου, Αλιβέρι V και Μεγαλόπολη V, στο νότιο µέρος του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, καθώς και ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα.
Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως «Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνοµους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν µε πετρέλαιο. Συµπληρωµατικά, στα περισσότερα από αυτά τα νησιά η ζήτηση καλύπτεται πλέον και από ΑΠΕ. Οι µεγαλύτεροι σταθµοί παραγωγής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο (µε συνολική ισχύ θερµικών σταθµών µεγαλύτερη των 1.000 ΜW).


O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. 
  

31η   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2016

2015

2014

Εγκατεστημένη  ισχύς (GW)

12,1

13,0

12,6

Ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα (1)

61,4%

64,0%

63,6%

Καθαρή Παραγωγή (ΤWh) (2)

30,3

34,1

35,3

Μερίδιο Παραγωγής (3) (μέσο ετήσιο)

62,7%

71,9%

74,9%

Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές (TWh) (4)

46,4

49,2

49,5

Μερίδιο Πωλήσεων (5) (μέσο ετήσιο)

91,9%

96,4%

97,9%

Αριθμός πελατών (σε εκατ.)

7,3

7,4

7,4

Αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού

18.902

18.356

18.572

 


(1) Αν ληφθεί υπόψη η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών στις στέγες, τα µεγέθη διαµορφώνονται σε 60,3% για το 2016, 62,8% για το 2015 και 62,5% για το 2014.
(2) Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται µε τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής.
(3) Το µερίδιο παραγωγής ορίζεται ως το ποσοστό της παραγωγής της ∆ΕΗ δια της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα κάθε έτος.
(4) Συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και οι εξαγωγές.
(5) Το µερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ∆ΕΗ σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα δια των συνολικών πωλήσεων σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.