Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου


1. Τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ); 

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Προμηθευτής που υποχρεούται (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους. 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 595/2019 (ΦΕΚ Β΄ 2964/19.07.2019) και υπ’ αριθ. 1043/2020 (ΦΕΚ Β 2843/13.07.202) Αποφάσεις της ΡΑΕ, η ΔΕΗ Α.Ε. ορίστηκε ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, έως 28.9.2020.


2. Πώς υπάγονται οι πελάτες στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου; 

Η υπαγωγή των πελατών στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου διενεργείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργειά τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας και καταβολή εγγύησης. 


3. Για πόσο διάστημα μπορεί να σας εκπροσωπεί ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου; 

Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έχει προσωρινό χαρακτήρα και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του πελάτη από τον ΠΤΚ, όπως αυτή ορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος, προκειμένου οι πελάτες να έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής τους (ένας εκ των οποίων είναι και η ΔΕΗ ΑΕ) . 

Μετά το πέρας του τριμήνου, εάν οι υπόψη πελάτες δεν έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας, τότε συμβαίνουν τα ακόλουθα: 

• Oι Μικροί Πελάτες (Οικιακοί πελάτες και μη Οικιακοί με ισχύ έως 25kVA) μεταπίπτουν αυτόματα στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους 

• Oι Μεγάλοι Πελάτες (μη Οικιακοί με ισχύ άνω των 25kVA) εκπροσωπούνται για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι την ενημέρωσή του ΠΤΚ, για την αλλαγή εκπροσώπησης τους ή την απενεργοποίηση του μετρητή τους, από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου. 
 
  
4. Τι μπορείτε να κάνετε για να απενταχθείτε από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ); 

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής σας και να απενταχθείτε από τον ΠΤΚ. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ενεργοποίηση της Δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή σας, όπως η μέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον ΠΤΚ, στο νέο Προμηθευτή και σε εσάς. 


5. Με ποιες τιμές τιμολογούνται οι καταναλώσεις των πελατών που εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου; 

Οι καταναλώσεις των πελατών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου τιμολογούνται, με τα ισχύοντα για την εκάστοτε κατηγορία πελατών τιμολόγια της ΔΕΗ, με προσαύξηση επί των τιμολογίων προμήθειας (χρεώσεις προμήθειας). 

Τα ποσοστά προσαύξησης επί των τιμολογίων προμήθειας (χρεώσεις προμήθειας) της ΔΕΗ ΑΕ. για το διάστημα από 29.06.2019 μέχρι και 28.09.2020, σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 595/2019 (ΦΕΚ Β΄ 2964/19.07.2019) και υπ’ αριθ. 1043/2020 (ΦΕΚ Β 2843/13.07.202) Αποφάσεις της ΡΑΕ είναι ως εξής:

(α) 5% για πελάτες ΥΤ επί του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς 
(β) 10% για πελάτες ΜΤ επί των εν ισχύ τιμολογίων πελατών ΜΤ 
(γ) 10% για πελάτες XT επί των εν ισχύ τιμολογίων πελατών XT 

Η χρέωση των πελατών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου πραγματοποιείται με την έκδοση και αποστολή Λογαριασμού Κατανάλωσης. Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προμήθειας ενέργειας, ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιέχει επίσης τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τους αναλογούντες φόρους και τις Χρεώσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.