Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.


                                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά Ευρώ 13.625.000 με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και τιμή διάθεσης τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20) εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 29.975.000.


Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phoneΚατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ