Default Background Image

Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεων στη ΔΕΗ

Σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεων στη ΔΕΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη συκοφαντική και αβάσιμη διαμαρτυρία της ΓΕΝΟΠ για "τον αδιαφανή τρόπο της διαδικασίας προσλήψεων στη ΔΕΗ" κατά την απρογραμμάτιστη επίσκεψή της στα γραφεία της Διοίκησης και σύμφωνα με δημοσίευμά της στις 14 Οκτωβρίου, η Διοίκηση της ΔΕΗ δηλώνει τα ακόλουθα : ουδέποτε ζητήθηκε από την ΓΕΝΟΠ σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας και των υπηρεσιών της ΔΕΗ ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των προσλήψεων έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία για διεξοδική ενημέρωσή της. Συνεπώς, οι σχετικές διαμαρτυρίες βασίζονται σε ελλιπή πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση, εκθέτουν τα στελέχη της ΔΕΗ που επί μήνες κοπιάζουν να διεκπεραιώσουν με ευθύνη και επαγγελματισμό τις προσλήψεις της νέας γενιάς των εργαζομένων στη ΔΕΗ και σίγουρα δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Επιχείρησης δημιουργώντας ένα κλίμα ασάφειας και καχυποψίας.

Στη συνέχεια, παρατίθεται συνοπτική έκθεση της διαδικασίας των προσλήψεων, με έμφαση στα συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν, προς ενημέρωση της ΓΕΝΟΠ αλλά και όλων των ενδιαφερομένων.

Η συνολική διαδικασία ορίζεται από την σχετική Προκήρυξη (01/2007) και η νομιμότητά της ελέγχεται από το ΑΣΕΠ. Σε ότι αφορά επιμέρους διαδικασίες, η Διοίκηση της ΔΕΗ με αποφάσεις της έχει ορίσει σημεία ελέγχου, μέσα από τη σύσταση Επιτροπών Ελέγχου Υποψηφίων, Επιτροπών Πρακτικής Δοκιμασίας και Συνεντεύξεων Υποψηφίων. Επιπρόσθετα, έχει οριστεί Επιτροπή δειγματοληπτικού ελέγχου σε κάθε φάση της όλης διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η πιστή τήρηση της διαδικασίας από όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη. Οι Επιτροπές αυτές απαρτίζονται από έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη της ΔΕΗ. Κάθε διαδικασία αποτυπώνεται εγγράφως και τα σχετικά αρχεία τηρούνται με ασφάλεια προς έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις συνεντεύξεις:
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων διενεργούνται από τριμελείς Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν συνολικά 150 στελέχη που ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στην μεθοδολογία της Δομημένης Συνέντευξης από κορυφαία εταιρεία συμβούλων.

Δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ούτε στους υποψηφίους σε ποιες Επιτροπές θα δώσουν συνέντευξη, ούτε στις Επιτροπές με ποιους υποψήφιους θα διεξάγουν τις συνεντεύξεις.

Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο Οδηγού Δομημένης Συνέντευξης, προκειμένου να καταγράφονται με λεπτομέρεια τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.

Το έντυπο του Οδηγού Δομημένης Συνέντευξης τυπώνεται σε τρία αντίγραφα, με τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου και παραδίδεται μέσα σε φάκελο στα μέλη των Επιτροπών Συνεντεύξεων, τη χρονική στιγμή που ο συγκεκριμένος υποψήφιος προσέρχεται στη συνέντευξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής σημειώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τις απαντήσεις του υποψήφιου στο δικό του έντυπο, στο οποίο συμπληρώνει το ονοματεπώνυμό του και την υπογραφή του.

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό συνέντευξης για κάθε υποψήφιο αμέσως μετά την αποχώρησή του, το οποίο εμπεριέχει την επιμέρους βαθμολογία βάσει της αξιολόγησής του στο κάθε κριτήριο, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων και τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου. Το πρακτικό υπογράφεται και από τα τρία μέλη της Επιτροπής και τόσο τα έντυπα του Οδηγού Δομημένης Συνέντευξης όσο και το πρακτικό συνέντευξης εσωκλείονται στο φάκελο του υποψηφίου και τα τρία μέλη κάθε Επιτροπής υπογράφουν στο σημείο που ο φάκελος σφραγίζεται.

Επίσης, συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σε συνέντευξη την συγκεκριμένη ημέρα από κάθε Επιτροπή, εσωκλείεται σε φάκελο και τα τρία μέλη υπογράφουν στο σημείο που σφραγίζεται ο φάκελος.

Στο τέλος κάθε εξεταστικής ημέρας, συντάσσεται πίνακας παράδοσης από τον Πρόεδρο των Επιτροπών και παραλαβής από εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των φακέλων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν σε συνέντευξη την ίδια ημέρα, των υποψηφίων που δεν προσήλθαν στη συνέντευξη καθώς και του φακέλου με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Τέλος, οι φάκελοι παραδίδονται σφραγισμένοι στις Επιτροπές Ελέγχου Υποψηφίων προκειμένου να εισαχθεί η βαθμολογία της συνέντευξης στο Πληροφοριακό σύστημα, να προστεθεί στην αντικειμενική μοριοδότηση και να εκδοθούν οι πίνακες κατάταξης.

Δεδομένου ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων στην παρούσα φάση θα ολοκληρωθούν στις 18.10.08 οι φάκελοι φυλάσσονται σφραγισμένοι από τους Προέδρους των Επιτροπών Ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μη διαρροή των προσωρινών αποτελεσμάτων πολύ πριν αυτά ανακοινωθούν στους υποψηφίους με τη διαδικασία της δημοσίευσης και ανάρτησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης της συνέντευξης με την υπογραφή των μελών κάθε επιτροπής σε περισσότερα του ενός έντυπα καθώς και στους ενσφράγιστους φακέλους και η άμεση διακίνησή τους προς τις Επιτροπές Ελέγχου, αποκλείει ως εύλογο τη δυνατότητα αλλοίωσής της.


Πιο συγκεκριμένα σχετικά με τη μοριοδότηση:

Κάθε κριτήριο μοριοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη 1/2007. Όσοι υποψήφιοι πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. δ του Ν. 3051 και το άρθρο 4 του ν. 2779/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3419/2005 (άρθρο 29), προτάσσονται στην κατάταξη ανεξαρτήτως αριθμού μορίων και επιπέδου κατάταξης προσόντων. Έτσι, είναι συχνό το φαινόμενο υποψήφιοι με λιγότερα μόρια να προτάσσονται στην κατάταξη έναντι άλλων υποψηφίων με υψηλότερα μόρια.

Τέλος, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ρητά και κατηγορηματικά τους υποψηφίους μας και όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους ότι η ΔΕΗ υπεύθυνα και με επαγγελματισμό θα συνεχίσει να διεκπεραιώνει το τόσο σημαντικό έργο της επιλογής 2.035 ατόμων στην πρόσληψη των οποίων προσβλέπουμε όλοι.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2008                                                                                         Από το Γραφείο Τύπου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ