1. Διεύθυνση Καταστήματος ΔΕΗ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητό σας 4. Το ποσό της προκαταβολής που έχετε καταβάλει κατά την υπογραφή του συμβολαίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου όταν πρόκειται για μονοφασική παροχή ή με βάση τη Συμφωνημένη Ισχύ όταν πρόκειται για τριφασική παροχή. Η προκαταβολή καταβάλλεται για κάλυψη μέρους της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον καταναλωτή και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία...(Δείτε παρακάτω επεξήγηση Νο4) 5. Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου πελάτη και διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι λογαριασμοί. Σε περίπτωση που κάνετε εσείς χρήση του υπόψη ακινήτου, αλλά ο λογαριασμός ρεύματος δεν είναι στο όνομά σας, μπορείτε εύκολα με την προσκόμιση της ταυτότητά σας να υπογράψετε νέο συμβόλαιο στο όνομά σας σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.6. Διεύθυνση του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή.7. Είδος λογαριασμού :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ : λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μηνο ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον  ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό. ΕΝΑΝΤΙ : λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους...(Δείτε παρακάτω επεξήγηση Νο7) 8. Αύξων αριθμός λογαριασμού και ημερομηνία έκδοσής του (αποτελούν στοιχεία φορολογικού παραστατικού). 9. Περίοδος κατανάλωσης για την οποία χρεώνεστε στον παρόντα λογαριασμό. Δίπλα εμφανίζεται ο ακριβής αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης. 10. Ο αριθμός παροχής είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, σε κάθε επικοινωνία σας με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γνωρίζετε τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου που αναφέρεστε. 11. Στο πεδίο αυτό γίνεται ο υπολογισμός της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται στον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό, γι’ αυτό, στον ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, το υπόψη πεδίο είναι κενό. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο τιμολόγησης και τα τιμολόγια της  ΔΕΗ, μπορείτε να ανατρέξετε στην πύλη πελατών της ιστοσελίδας της ΔΕΗ www.dei.gr. Σε περίπτωση που δεν έχετε συμβόλαιο...(Δείτε παρακάτω επεξήγηση Νο11) 12. Ανάλυση των χρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν: α) στη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Επιπλέον, εμφανίζεται και το ποσό...(Δείτε παρακάτω επεξήγηση Νο12) 13. Εμφανίζονται όλες οι λοιπές χρεωπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της τιμολόγησης της καταναλωθείσας ενέργειας, που έγινε στο πεδίο 12, όπως:α) «ΜΕΙΟΝ ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ»: πίστωση (αφαίρεση) της αξίας ρεύματος που χρεώθηκε στον Έναντι λογαριασμό (για τους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς). β) «ΑΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» : χρέωση αξίας ρεύματος κατ’ εκτίμηση, βάσει ιστορικότητας καταναλώσεων εκάστου πελάτη (αφορά τους ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς)...(Δείτε παρακάτω επεξήγηση Νο13) 14. Τελικό ποσό με ΦΠΑ που πληρώνετε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η χρέωση ΑΠΕ, που στο παλαιό έντυπο λογαριασμού εμφανιζόταν στο πεδίο «Ανάλυση Χρεώσεων» για Δήμο-ΕΡΤ κλπ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ χρεώνεται και για το τέλος ΑΠΕ. Επιπλέον δεν χρεώνεται ΦΠΑ για τις στρογγυλοποιήσεις. 15. Πίνακας με τις καταγεγραμμένες ενδείξεις του μετρητή του προηγούμενου και του τρέχοντα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού καθώς και η διαφορά τους βάσει της οποίας χρεώνεστε. Στον ίδιο πίνακα εμφανίζονται και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής: α)Συμφωνημένη Ισχύς (KVA): είναι η ανώτατη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος. Η ισχύς αυτή καθορίζεται...(Δείτε παρακάτω επεξήγηση Νo15 Πίνακας χρεώσεων υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ & ΕΡΤ), σύμφωνα με τα χρεωστέα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Τα υπέρ Δήμου & ΕΡΤ ποσά υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός. Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως: α) Για ΔΤ, ΔΦ : (τ.μ. ακινήτου)  Χ  (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.)  Χ  (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) / 365 ημέρες. β) Για ΤΑΠ :(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) / 365 ημέρες. γ) Η χρέωση υπέρ ΕΡΤ  από 2-1-2006, είναι 4,24€/μήνα 17. Συνολικό ποσό πληρωμής: Είναι το άθροισμα του τελικού ποσού με ΦΠΑ που πληρώνετε για την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος που έχετε καταναλώσει (Α), του συνολικού ποσού υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ & ΕΡΤ) (Β), καθώς και οποιουδήποτε τυχόν προηγούμενου ανεξόφλητου υπολοίπου (Γ). 18. Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής: Είναι απαραίτητος για την εξόφληση του λογαριασμού μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, phone-banking και e-banking." 3. Είδος χορηγούμενου τιμολογίου (π.χ. Γ1 Οικιακή Χρήση, Γ1Ν Οικιακή Χρήση/Νυχτερινό, Γ21 Γενική χρήση κλπ) σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχετε υπογράψει. Τα θεσμοθετημένα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στην Πύλη πελατών της ιστοσελίδας της ΔΕΗ www.dei.gr 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας α) για παροχή πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας β) για προβλήματα ηλεκτροδότησης (βλάβες) γ) για θέματα καταμέτρησης της παροχής σας